Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti ROI digital s.r.o.

IČO: 05866910

se sídlem Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271232

 

(dále jen „Poskytovatel“)

 

I. Základní ujednání

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydané dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti nebo na základě rámcové smlouvy o spolupráci (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v rámci její podnikatelské činnosti (dále jen „Objednatel“), kterou se Poskytovatel zavazuje Objednateli poskytovat marketingové služby (dále jen „Služby“) blíže specifikované ve Smlouvě a případně dalších dílčích smlouvách uzavíraných mezi Poskytovatelem a Objednatelem způsobem stanovených v těchto Obchodních podmínkách (dále jen „Dílčí smlouvy“).

 

3. Ujednání Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě nebo v Dílčí Smlouvě mají přednost před ujednáními Obchodních podmínek.

 

4. Poskytovatel výslovně upozorňuje a Objednatel bere na vědomí, že je oprávněn znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Objednatel dává souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Dílčí smlouvy.

 

II. Uzavírání Dílčích smluv

1. V případě zájmu Objednatele o poskytnutí Služeb Objednatel kontaktuje Poskytovatele a učiní poptávku po poskytnutí Služeb, ve které specifikuje požadované Služby (dále jen „Objednávka“). 

 

2. Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od doručení Objednávky, Objednávku potvrdí (dále jen „Potvrzení Objednávky“), případně zašle návrh upravených podmínek Objednávky (dále jen „Upravená nabídka“). Odsouhlasením obsahu Objednávky (případně pozměněných podmínek Objednávky) smluvními stranami je mezi nimi uzavřena Dílčí smlouva. Podmínkou vzniku Dílčí smlouvy je potvrzení dohody o všech projednávaných otázkách Poskytovatelem a Objednatelem.

 

3. V Potvrzení Objednávky, případně v Upravené nabídce, je Poskytovatel povinen sdělit Objednateli alespoň přibližnou cenu Služeb specifikovaných v Objednávce, není-li již cena Služeb uvedena ve Smlouvě. V případě, že cena Služeb je stanovena dle hodinové sazby Poskytovatele, je Poskytovatel povinen Objednateli sdělit předběžný odhad časové náročnosti poskytnutí Služeb.

 

4. Zašle-li Objednatel místo potvrzení Upravené nabídky návrh jejích upravených podmínek, jedná se opět o Objednávku Objednatele a smluvní strany postupují obdobně podle odst. 1. tohoto článku Obchodních podmínek.

 

5. Uzavírání Dílčích smluv, resp. komunikace ve vztahu k Objednávce může probíhat mezi smluvními stranami prostřednictvím emailu uvedeného ve Smlouvě nebo prostřednictvím aplikace Basecamp.

 

III. Práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby dle specifikace uvedené ve Smlouvě a příslušné Dílčí smlouvě, s náležitou odbornou péčí, v souladu s pokyny a oprávněnými zájmy Objednatele a v domluveném termínu.

 

2. V případě, že Objednatel udělí Poskytovateli zjevně nesprávný pokyn, Poskytovatel je povinen Objednatele na tuto skutečnost upozornit a pokyn splnit pouze v případě, že na tom Objednatel trvá.

 

3. Poskytovatel je oprávněn pro poskytnutí Služeb využít subdodavatele.

 

4. Poskytovatel je povinen předložit Objednateli na jeho žádost výkaz práce s uvedením doby, kterou Poskytovatel strávil na poskytnutí jednotlivých Služeb.

 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému poskytování Služeb. Zejména je Objednatel povinen v závislosti na povaze konkrétních Služeb předat Poskytovateli potřebné informace a podklady a přístupy do reklamních účtů Objednatele.

 

6. V případě, že Poskytovatel Objednatele požádá o poskytnutí součinnosti Objednatelem (zejména o dodání doplňující informace nebo podkladů k řádnému poskytování Služeb), je Objednatel povinen tyto informace nebo podklady Poskytovateli dodat nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o součinnost. V případě, že bude Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, prodlužuje se Poskytovateli proporcionálně o toto zpoždění termín provedení části Služeb, které byly na poskytnutí součinnosti od Objednatele závislé.

 

7. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, po doručení výstupů Služeb potvrdit Poskytovateli, že Služby byly Poskytovatelem poskytnuty v souladu se specifikací ve Smlouvě nebo Dílčí smlouvě, případně vytkne nedostatky dodaných výstupů Služeb. Nevytkne-li Objednatel v této lhůtě nedostatky výstupů Služeb, platí, že Služby byly poskytnuty v souladu se Smlouvou nebo Dílčí smlouvou.

 

8. Nedomluví-li se Poskytovatel a Objednatel jinak, Objednatel nese veškeré vedlejší náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb. Těmito vedlejšími náklady se rozumí zejména: inzertní náklady v používaných reklamních systémech například Seznam, Google, Facebook, Criteo atd.

 

9. Objednatel se zavazuje oznámit Poskytovatel bez zbytečného odkladu změnu údajů o Objednateli, která má vliv na plnění dle Smlouvy a Dílčích smluv, zejména je takto povinen oznámit změnu kontaktních údajů Objednatele uvedených ve Smlouvě.

 

IV. Cena Služeb a platební podmínky

1. Cena Služeb je stanovena dohodou Poskytovatele a Objednatele ve Smlouvě a v Dílčích smlouvách. K ceně Služeb bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných předpisů.

 

2. Cenu Služeb Objednatel hradí na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem.

 

3. Cenu Služeb uhradí Objednatel bezhotovostní platbou na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu (faktuře). Závazek Objednatele uhradit cenu Služeb je splněn připsáním příslušné částky na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře) Poskytovatele.

 

4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Služeb má Poskytovatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Poskytovatele na náhradu škody, která mu prodlením Objednatele vznikla, tímto není dotčen.

 

5. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Služeb je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Objednatele.

 

V. Ručitelské prohlášení

1. Je-li Objednatelem právnická osoba, pak fyzická osoba (člověk), která za ni podepisuje Smlouvu, výslovně a neodvolatelně prohlašuje, že uspokojí veškeré pohledávky Poskytovatele, vzniklé na základě Smlouvy a Dílčích smluv, a to včetně pohledávek vzniklých v budoucnu, s jejichž úhradou se Objednatel dostane do prodlení, a to nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě splatných pohledávek Poskytovatele. Poskytovatel toto prohlášení fyzické osoby podepisující Smlouvu za právnickou osobu přijímá.

 

VI. Licenční ujednání

1. Pro případ, že v rámci poskytování Služeb Poskytovatel vytvoří pro Objednatele jakékoli autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, (dále jen „Autorské dílo“), poskytuje tím Objednateli nevýhradní licenci k jeho užití (nebo k užití části Autorského díla), a to územně i časově neomezenou.

 

2. Licence k Autorskému dílu je udělena pro všechny známé způsoby užití, bez množstevního omezení, bez omezení technologie, formátu, účelu užití a bez jakéhokoli jiného dalšího omezení. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Autorské dílo upravit, změnit či jinak zpracovat.

 

3. Objednatel není oprávněn udělit třetím osobám podlicenci/podlicence k Autorskému dílu v plném nebo částečném rozsahu licence. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatel licenci k Autorskému dílu postoupit na třetí osobu.

 

4. Odměna Poskytovatele v souvislosti s autorskými právy k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně Služeb.

 

VII. Ochrana důvěrných informací

1. Poskytovatel a Objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při plnění Smlouvy nebo Dílčí smlouvy nebo v souvislosti s nimi, a které nejsou běžně veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu trvání Smlouvy a dále 1 rok po skončení její platnosti. Povinnosti mlčenlivosti může být smluvní strana zproštěna pouze písemným prohlášením druhé smluvní strany. Při porušení povinnosti mlčenlivosti vzniká právo na náhradu škody a nemajetkové újmy poškozené smluvní straně.

 

2. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje též na pracovníky Poskytovatele a Objednatele a na všechny další osoby, které Poskytovatel a Objednatel k plnění předmětu Smlouvy nebo Dílčí smlouvy využily, příp. zmocnily. Poskytovatel a Objednatel jsou povinni zavázat povinností mlčenlivosti také všechny další osoby, které mohou s podklady druhé smluvní strany přijít do styku.

 

3. Poskytovatel má povinnost mlčenlivosti vůči všem třetím osobám ohledně obchodních informací Objednatele, ohledně údajů uvedených v reklamním účtu Objednatele (včetně údajů o výši finančních prostředků vynakládaných Objednatelem na reklamní kampaně), ohledně výkonnosti reklamních kampaní a ohledně marketingových plánů Objednatele.

 

4. Objednatel nesmí v jakékoliv objektivně vnímatelné formě sdělovat třetím stranám know-how Poskytovatele, zejm. ohledně správy kampaní, cenové či jiné podmínky Poskytovatelem vyjednané nebo jinak stanovené pro veškeré Služby Poskytovatele. Objednatel může tyto i další informace sdílet v rámci své podnikatelské činnosti s majetkově či personálně propojenými subjekty, včetně zahraničních, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Poskytovatele.

 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje zpřístupnění Smlouvy, Dílčí smlouvy a/nebo dokumentů či informací s mini souvisících či důvěrných informací nezávislému auditorovi či auditorské společnosti, případně právním poradcům Poskytovatele a Objednatele, orgánu, který k tomu má právo ze zákona nebo interním auditorům. Pokud však osoby uvedené v tomto odstavci zpřístupní předaný dokument či důvěrnou informaci jiné osobě, či jinak poruší povinnost mlčenlivosti bez souhlasu smluvní strany, o jejíž důvěrnou informaci se jedná, odpovídá za takové zpřístupnění ta smluvní strana, jež jim takové informace poskytla.

 

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany si jsou povinny nahradit škodu, kterou si způsobí porušením povinnosti stanovené Smlouvou, Dílčí smlouvou nebo v souvislosti s plněním Smlouvy nebo Dílčí smlouvy. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu, je-li to možné, podle volby příslušné smluvní strany v každém konkrétním případě.

 

2. Poskytovatel neodpovídá Objednateli za škodu či újmu, která Objednateli vznikne v souvislosti s jeho pokynem, případně s pokynem, který se ukázal jako protiprávní, a Poskytovatel nemohl tuto protiprávnost ani při vynaložení přiměřeného úsilí posoudit. Pokud Objednatel přes předchozí upozornění Poskytovatele, že určité jednání může být jednáním protiprávním, nadále trvá na poskytnutí Služeb v rozsahu, který Poskytovatel nepovažuje za souladný s právem, bere Objednatel na vědomí, že nemá vůči Poskytovateli nárok na náhradu škody ani jiné újmy takto vzniklé.

 

3. Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou Objednateli v souvislosti s porušením povinností uvedených ve Smlouvě nebo Dílčí smlouvě nebo v souvislosti s plněním Smlouvy nebo Dílčí smlouvy maximálně do výše ceny Služeb, kterou Objednatel Poskytovateli uhradil v kalendářním roce, ve kterém byla Objednateli škoda způsobena.

 

IX. Ukončení Smlouvy

1. Smlouva může být smluvními stranami ukončena písemnou výpovědí z jakéhokoli důvodu, a to i bez jeho uvedení. Výpověď musí být zaslána na adresu sídla, příp. na kontaktní emailovou adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. V případě učinění výpovědi Smlouva skončí po uplynutí výpovědní doby uvedené v odst. 2. a 3. tohoto článku. Výpovědní doba začne běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

 

2. V případě učinění výpovědi Objednatelem v prvních třech měsících od uzavření Smlouvy je délka výpovědní doby 1 měsíc. V případě učinění výpovědi Objednatelem po uplynutí třech měsíců od uzavření Smlouvy je délka výpovědní doby 3 měsíce.

 

3. V případě učinění výpovědi Poskytovatelem je délka výpovědní doby 1 měsíc.

 

4. Jestliže se prostřednictvím pošty nepodaří doručit výpověď určenou do vlastních rukou druhé smluvní straně na její adresu, považuje se třetí den ode dne vrácení nedoručené výpovědi za den jejího doručení, i když se o tom adresát nedozvěděl.

 

5. V případě, že je výpověď zaslána prostřednictvím emailu, považuje se výpověď za doručenou okamžikem jejího přijetí do emailové schránky jejího adresáta.

 

X. Závěrečná ujednání

1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.

 

2. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

3. Objednatel souhlasí se zveřejněním svého loga, ochranné známky a reference na webových stránkách Poskytovatele pro účely prezentace služeb Poskytovatele.

 

4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.10.2023..

Kde nás najdete

kanceláře

Havlíčkova 1155

270 01 Nové Strašecí

Tatranská 860/7

460 01 Liberec

ROI Digital, s.r.o.

sídlo

Havlíčkova 1155

270 11 Nové Strašecí

IČ: 05866910

DIČ: CZ05866910